Umowa

Umowa nr ……………………

Tłuszcz dn. …………………….

Zawarta pomiędzy: ………………………………………………

Zam: …………………………………………………………………,

tel:…………………………… zwaną w umowie Kupującym, a:

"ŚLUBNY ZAKĄTEK" ANNA SUCHENEK

05-240 Tłuszcz, Wilczeniec ul. Graniczna 12a, tel.: 668 776 722

zwanym w umowie Sprzedającym.

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta w związku ze sprzedażą sukni ślubnej za cenę …………….zł słownie:……………………………………………)

2. Kupujący zobowiązuje się do odebrania towaru i zapłacenia za towar zgodnie z zamówieniem.

3. Towar wydawany Kupującemu może nieznacznie różnić się od towaru przedstawionego Kupującemu jako wzór (wyrób rękodzielniczy, dot. np. koloru , rodzaju tkaniny, detali, ozdób).

4. Kupujący płaci Sprzedawcy tytułem zadatku kwotę…………… (słownie……………………………………….), i zobowiązuje się do wpłacenia pozostałej wartości najpóźniej w dniu odbioru sukni. W przypadku niewykonania niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Kupującego (np. rezygnacja z zamówionego towaru), zapłacony zadatek nie podlega zwrotowi.

5. Ustala się następujące szczegóły zamówienia:

     I. Termin I przymiarki:………………….

     II. Odbiór sukni:………………………….

6. Uwagi dodatkowe dotyczące zamówienia:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego

8. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egz.

Podpis Sprzedającego                                           Podpis Kupującego

…………………………………………………………      …………………………………………………………